Stowarzyszenie CCNŻ

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE

Jesteśmy zorganizowaną grupą ludzi, którzy – po tym jak sami otrzymali pomoc i rozpoczęli nowe życie z Jezusem – teraz pragną w miarę możliwości nieść pomoc innym osobom będącym w potrzebie.

Cele Statutowe:

  • promowanie i pielęgnowanie chrześcijańskiego stylu życia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia

  • chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży

  • popularyzowanie muzyki chrześcijańskiej i śpiewu

  • przeciwdziałanie rozmaitym formom patologii społecznej

  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

  • działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, polegająca na niesieniu pomocy materialnej i moralnej osobom chorym, samotnym, sędziwym i niepełnosprawnym

  • działalność na rzecz mniejszości narodowych.

Statut

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie „CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIE NOWE ŻYCIE”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu, posiadającym osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich jest zobowiązane przestrzegać zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2

1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar RP, a siedzibą władz miasto Gdańsk.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami kraju.

3. Stowarzyszenie posługuje się własnym znakiem organizacyjnym i pieczęciami.

§ 4

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. Stowarzyszenie może zostać członkiem tych organizacji tylko na zasadach pełnej autonomii. Decyzję w sprawie takiego członkostwa podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) promowanie i pielęgnowanie chrześcijańskiego stylu życia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia

b) chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży

c) popularyzowanie muzyki chrześcijańskiej i śpiewu

d) przeciwdziałanie rozmaitym formom patologii społecznej

e) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

f) działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, polegająca na niesieniu pomocy materialnej i moralnej osobom chorym, samotnym, sędziwym i niepełnosprawnym

g) działalność na rzecz mniejszości narodowych.

§ 6

1. Do realizacji celów wymienionych w § 5  Stowarzyszenie:

a) organizuje publiczne spotkania, odczyty, wykłady, konferencje, szkolenia, zjazdy, obozy, wycieczki, festyny, imprezy rekreacyjno – sportowe, kursy, wystawy, koncerty, spotkania muzyczne i poetyckie, konkursy, projekcje filmów, uroczystości okolicznościowe

b) zakłada zespoły muzyczne, chóry, grupy teatralne, prowadzi ich szkolenie oraz zapewnia im obsługę techniczną

c) prowadzi działalność wydawniczą w zakresie poligrafii, produkcji programów audiowizualnych oraz reprodukcji zapisanych nośników informacji

d) zakłada i prowadzi świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży

e) prowadzi punkty konsultacyjne i ośrodki wsparcia dla osób uzależnionych

f) organizuje poradnie, biblioteki, czytelnie, wypożyczalnie sprzętu, kluby zainteresowań

g) prowadzi domy opieki dziennej i całodobowej, jadłodajnie i noclegownie

h) świadczy usługi w zakresie pomocy domowej dla osób starszych i niedołężnych oraz opieki zdrowotnej i prawnej

i) nabywa i wynajmuje nieruchomości i inne środki majątkowe trwałe oraz wyposażenie

j) administruje i zarządza swoim majątkiem.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych

b) członków honorowych

c) członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Państwa Polskiego, który utożsamia się z celami i formami działania Stowarzyszenia oraz deklaruje wolę współdziałania w ich realizacji.

§ 8

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

a) czynne i bierne prawo wyborcze

b) prawo do udziału we wszelkich formach działania w ramach realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) wykluczenia ze Stowarzyszenia

b) rezygnacji

c) śmierci.

§ 9

1. Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:

a) przestrzeganie Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

b) aktywny udział w działalności Stowarzyszenia

c) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia

d) branie udziału w Walnych Zebraniach Członków

e) regularne płacenie składek członkowskich.

2. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z postanowieniami niniejszego Statutu i przepisów prawa

b) popełnienie czynu, który podważałby wiarygodność Stowarzyszenia

c) zaległości w opłacaniu składek członkowskich trwającej ponad 6 miesięcy lub zaniechania osobistego udziału w działalności Stowarzyszenia, trwającego co najmniej jeden rok.

3. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu członka zwyczajnego, Zarząd zapewnia temu członkowi możliwość złożenia wyjaśnień ustnych lub pisemnych.

4. Od uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od powiadomienia o wykluczeniu, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 10

1. Władze Stowarzyszenia mogą nadawać tytuły członka honorowego. Tytuł ten przysługuje osobie fizycznej, która została uznana za zasłużoną dla Stowarzyszenia.

2. Tytuł członka honorowego jest nadawany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, lecz nie posiada praw wyborczych.

4. Obowiązkiem członka honorowego jest dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

5. Członkostwo członka honorowego ustaje w przypadku jego śmierci.

6. W wyjątkowych okolicznościach ujawnienia czynu dokonanego w przeszłości lub odkrycia działalności przynoszącej ujmę Stowarzyszeniu, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu członka honorowego.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna z Polski lub zagranicy popierająca cele Stowarzyszenia i deklarująca materialne wsparcie dla Stowarzyszenia.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Do obowiązków członka wspierającego należy wpłacanie corocznie określonej sumy na rzecz Stowarzyszenia lub w inny wymierny sposób materialne wspieranie jego działalności.

4. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

b) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia

c) śmierci członka (jeżeli jest osobą fizyczną) lub zaprzestania działania względnie utraty osobowości prawnej (jeżeli członek jest osobą prawną)

5. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, bez prawa wyborczego.

Rozdział  IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna.

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej jeden raz w roku.

5. Termin Walnego Zebrania Członków winien być podany do wiadomości Członkom Stowarzyszenia, co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

b) uchwalanie regulaminu działania Zarządu

c) uchwalanie zasad uposażenia etatowych pracowników Stowarzyszenia

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań wszelkich organów Stowarzyszenia

e) udzielanie Zarządowi absolutorium

f) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

g) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich

i) zmiana Statutu

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 13

1. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona, na czteroletnią kadencję, trzyosobowy Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia stanowią: Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezes oraz Skarbnik.

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia są wybierani poprzez głosowanie w trybie jawnym przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Do Zarządu wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę głosów.

4. Kandydatów na Członków Zarządu może zgłosić na ręce Przewodniczącego Zebrania, w formie pisemnej, grupa członków Stowarzyszenia w liczbie co najmniej pięciu, w trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przy czym kandydatami z urzędu są Członkowie Zarządu kończącej się kadencji.

5. Pierwszego wyboru składu Zarządu dokonują Członkowie Założyciele Stowarzyszenia.

6. Do kompetencji Zarządu należy realizacja bieżących celów Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i wykonywanie jego uchwał

b) reprezentowanie Stowarzyszenia

c) przyjmowanie nowych członków oraz wykluczanie członków ze Stowarzyszenia

d) zatrudnianie pracowników

e) przyjmowanie lub odrzucanie spadków, zapisów, darowizn i ofiarności publicznej

f) opracowywanie i przekazywanie stosownym władzom sprawozdania rocznego z działalności Stowarzyszenia.

7. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje swoje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

8. W przypadku śmierci Członka Zarządu lub jego rezygnacji z funkcji, konieczne jest uzupełnienie składu Zarządu na czas trwającej kadencji.

9. Uzupełnienie składu Zarządu, w granicach nie przekraczających 1/3 składu Zarządu Stowarzyszenia, następuje na drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych Członków Zarządu i podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

10. W przypadku zaistnienia ubytku przekraczającego 1/3 składu Zarządu Stowarzyszenia, konieczne jest zwołanie w przeciągu 2 miesięcy od dnia zaistnienia takiej sytuacji, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i dokonania wyboru nowego Zarządu.

11. Zarząd w celu lepszego kierowania działalnością Stowarzyszenia może powołać Radę Stowarzyszenia, która w stosunku do Zarządu pełni rolę ciała doradczego.

Komisja Rewizyjna

§ 14

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera ze swego grona na czteroletnią kadencję trzyosobową Komisję Rewizyjną.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać członek najbliższej rodziny członka Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani poprzez głosowanie w trybie jawnym przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę głosów.

4. Kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej mogą zgłaszać członkowie zwyczajni w trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia

b) kontrola działalności finansowej

c) wnioskowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

6. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich Członków Komisji.

7. W przypadku śmierci Członka Komisji lub jego rezygnacji z funkcji, konieczne jest uzupełnienie składu Komisji na czas trwającej kadencji.

8. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, w granicach nie przekraczających 1/3 składu, następuje na drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych Członków Komisji i podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

9. W przypadku zaistnienia ubytku przekraczającego 1/3 składu Komisji Rewizyjnej, konieczne jest zwołanie w przeciągu 2 miesięcy od dnia zaistnienia takiej sytuacji, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i dokonania wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej.

Rozdział  V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 15

1. Źródłami powstania dochodu bądź majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie

b) darowizny od darczyńców krajowych i zagranicznych, zapisy i spadki

c) środki pozyskiwane w drodze zbiórki publicznej

d) dochody z majątku Stowarzyszenia (odsetki, lokaty, akcje)

e) dotacje, subwencje, granty, środki z funduszy publicznych.

§ 16

1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.

§ 17

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych i bankowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Zmiany w Statucie wprowadza się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 19

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uchwałą Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności na zebraniu co najmniej ¾ Członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku braku obecności ¾ Członków Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie przewidzianym w  § 12 ust. 5 w celu rozwiązania Stowarzyszenia, Zarząd  lub Komisja Rewizyjna, w czasie nie krótszym niż po upływie 30 minut od zamknięcia I Zebrania, może zwołać II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, a wówczas jego uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem, że uzyskają bezwzględną większość głosów obecnych na zebraniu Członków.

3. Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza Zarząd lub Likwidator wyznaczony przez Walne Zebranie Członków.

4. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia po pokryciu jego zobowiązań przechodzi na własność innego stowarzyszenia, instytucji lub fundacji o podobnych celach działania, wskazanego uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Gdańsk, dnia 2 października 2005 roku

ADRES BIURA

Aleja Grunwaldzka 131
80-264 Gdańsk
tel. 58 341 09 11

KRS: 0000244342
NIP: 583-291-85-15
REGON: 220135913

NUMER KONTA BANKOWEGO

02 1020 1811 0000 0002 0105 2307